Bezpečné rokovanie, monitoring a ochrana RF spektra proti odpočúvaniu

Účelom tejto služby je zaistiť informačnú bezpečnosť konkrétneho rokovania, diskrétne zistiť, či sa tretia strana alebo niektorá zo zúčastnených strán nepokúša o prenos informácií z rokovania. V prípade zistenia úniku je našou úlohou tomu pomocou technických prostriedkov účinne a diskrétne zabrániť.
Pre zaistenie tejto služby používame spektrálny analyzátor, real-time analyzátor a ďalšie špeciálne vybavenie.

Analýza RF Spektra

Detekovanie signálov prítomných v RF spektre pomocou spektrálneho analyzátora s presným určením ich frekvencie, amplitúdy (sily), druhu prevádzky, charakteristickej modulačnej obálky, parazitných javov (napr. 50Hz u veľa odpočúvacích zariadení napájaných zo siete), a pod.

Real-time analýza RF spektra

Analýza RF spektra v reálnom čase detekuje všetky veľmi rýchle javy, ktoré je veľmi náročné (niekedy aj nemožné) analyzovať klasickým spektrálnym analyzátorom. Týka sa napríklad WiFi, DECT a predovšetkým sofistikovaných odpočúvacích zariadení využívajúcich technológie spread spectrum, frequency hopping a fast frequency hopping.

Upozornenie: predtým, ako nás budete kontaktovať, si prosím poriadne prečítajte stručný bezpečnostný protokol a tiež dodržte pokyny, ktoré Vám budú oznámené pred realizáciou tejto služby. Tento postup bol zostavený na základe dlhoročných poznatkov a rôznych „príhod“. Nedodržanie uvedených zásad môže viesť dokonca až k zmareniu odhalenia informačného úniku.

Službu je možné aplikovať len v priestoroch, kde je dostupná rozvodná sieť 230V.
Cena zahrňuje prípravu pracoviska (1-2h pred začiatkom rokovania) a s tým spojenú analýzu referenčného rádiového spektra a prvú hodinu sledovania a monitorovania zmien RF spektra.

 

Naše benefity:

Cena služby:

Cena podľa rozsahu služieb už od: 680,- EUR
Cena každej začatej hodiny: 39-81 EUR/h
Ceny sú uvedené bez DPH

Bezpečnostný protokol:
Vždy je dôležité, aby pri kontaktovaní nedošlo k odhaleniu Vášho zámeru riešiť podozrenie na únik informácií v spolupráci so špecializovanou firmou.
Preto nás prosím nekontaktujte zo záujmového priestoru, pomocou telefónu alebo PC, o ktorých si myslíte, že môžu byť sledované/odpočúvané.
Je vhodné nás kontaktovať napr. prostredníctvom kontaktného formulára na tomto webe, e-mailom z bezpečného účtu a bezpečného PC, alebo telefonicky z bezpečného telefónu, ktorý nemá vzťah k Vašej osobe.

Služby dopyt