Kompletná prehliadka priestorov proti odpočúvaniu

Našim zámerom je poskytovanie exkluzívnych služieb subjektom, ktoré majú záujem o skutočne validnú ochranu bez kopromisov. V celosvetovom poňatí sa naša spoločnosť výrazne odlišuje od úrovne ostatných subjektov pôsobiacich v tejto oblasti jednak najmodernejším technickým vybavením (vyšší rad Rohde & Schwarz), ale aj vysokou odbornosťou a dôslednosťou. Pri odhaľovaní aktuálne prebiehajúcich rádiových odposluchov dosahujeme extrémne krátke reakčné časy (v rádoch milisekúnd) a vďaka technológii "Real-time" analýzy bezpečne detekujeme, zameriame a následne vyhľadáme akýkoľvek reálne uskutočniteľný prenos. Sme jednou z mála firiem reálne schopných odhaliť aj odpočúvanie realizované formou záznamu a následného prenosu obsahu pamäte cez celulárne (GSM - 2G, 3G, 4G i 5G) a privátne (DECT, WiFi ...) siete. Na základe preukázaných skutočností realizujeme všetky tieto úkony výlučne bez použitia detektorov nelineárnych prechodov.

 

Jedná sa o kompletný súbor úkonov a meraní vedúcich k odhaleniu aktívnej aj pasívnej odpočúvacej techniky, ktorá môže byť momentálne len v pohotovostnom režime, prípadne bez akejkoľvek aktivity (vybité batérie a pod.). Pre zákazníka môže byť dôležitým poznatkom aj odhalenie stôp, potvrdzujúcich alebo vyvracajúcich možnosť, že v tomto priestore bol niekedy v minulosti s najväčšou pravdepodobnosťou odposluch nainštalovaný.

Túto službu je vhodné zvoliť vo všetkých prípadoch, kedy je predpoklad, že agresor mohol mať na inštaláciu ploštice dostatok času a príležitostí (niekedy stačia aj desiatky sekúnd, inokedy hodiny). Kompletnou prehliadkou odhalíme aj rôzne manipulácie s priestorom umožňujúce odpočúvanie ako napríklad relatívne bezdôvodne navŕtaná dierka do steny, stropu alebo podlahy, ktorou môže byť v čase keď je to potrebné, prestrčený externý mikrofón obyčajného diktafónu.

ListaČasť meracích procesov týkajúcich sa analýzy a triangulácie RF spektra tvoríme pomocou vlastného softvéru automatizovane. Vďaka tomu klient dostane výslednú správu vrátane meracieho protokolu s návrhom praktických opatrení bezprostredne po realizácii služby. Osobná konzultácia je samozrejmou nutnosťou.

Upozornenie: predtým, ako nás budete kontaktovať, si prosím poriadne prečítajte stručný bezpečnostný protokol a tiež dodržte pokyny, ktoré Vám budú oznámené pred realizáciou tejto služby. Tento postup bol zostavený na základe dlhoročných poznatkov a rôznych „príhod“. Nedodržanie uvedených zásad môže viesť dokonca až k zmareniu odhalenia informačného úniku.


Služba je zameraná na:

  • Analýzu + trianguláciu RF spektra (analógové, digitálne, scramblované alebo šifrované ploštice…),
  • Kompletnú real-time analýzu RF spektra (frequency hopping a spread spectrum odpočúvania vrátane zneužitia WiFi 802.11xx, 802.15xx, DECT, Bluetooth a iných štandardov)
  • Kontrolu neelektromagnetických možností prenosu informácií a dát (IR spektrum, ultrazvuk a pod…)
  • Termovíznu kontrolu priestoru (kamuflované kamery, napájacie zdroje, odpočúvania a iné podporné obvody a spotrebiče)
  • Preverenie silových a nesilových vedení vo frekvenčnej doméne (dlhovlnné a krátkovlnné odpočúvania, odpočúvania realizované v „nadrečovom“ spektre)
  • Dôsledné fyzické preverenie zadaného priestoru a jeho vybavenia s ohľadom na podozrivé úpravy a manipulácie, prípadne fragmenty po už zrejme realizovaných montážach a následných demontážach operatívnej techniky (forenzika)

ParapetNaše benefity:

 

Cena služby:

Cestovné je v rámci ČR a SR u tejto služby zdarma.
Uvedené ceny sú len orientačné. Pre získanie konkrétnej ponuky prosím vyplňte kontaktný formulár.

Do 30m2: 1590,- EUR
Do 50m2: 2150,- EUR
Do 75m2: 2475,- EUR
Do 100m2: 2700,- EUR
Nad 100m2: podľa konkrétnej situácie už od 22,- EUR/m2
Ceny sú uvedené bez DPH

Bezpečnostný protokol:
Vždy je dôležité, aby pri kontaktovaní nedošlo k odhaleniu Vášho zámeru riešiť podozrenie na únik informácií v spolupráci so špecializovanou firmou.
Preto nás prosím nekontaktujte zo záujmového priestoru, pomocou telefónu alebo PC, o ktorých si myslíte, že môžu byť sledované/odpočúvané.
Je vhodné nás kontaktovať napr. prostredníctvom kontaktného formulára na tomto webe, e-mailom z bezpečného účtu a bezpečného PC, alebo telefonicky z bezpečného telefónu, ktorý nemá vzťah k Vašej osobe.

Analýza RF Spektra

Detekovanie signálov prítomných v RF spektre pomocou spektrálneho analyzátoru s presným určením ich frekvencie, amplitúdy (sily), druhu prevádzky, charakteristické modulačnej obálky, parazitných javov (napr. 50Hz u veľa odpočúvacích zariadení napájaných zo siete), a pod.

 

Triangulácia RF spektra

triangulace graph

Sofistikovaný merací postup, postavený buď na základnom fyzikálnom princípe útlmu vysokofrekvenčného signálu pri jeho šírení v priestore, alebo jeho zameraním. Zameriavanie je možné realizovať pomocou smerových antén alebo špeciálnymi zameriavačmi (military aplikácie).
Základný postup aplikujeme formou korelácie troch referenčných meracích bodov v danej lokalite (200-500m od VIP) s RF spektrom v kontrolovanom priestore. Tento proces je čiastočne automatizovaný pomocou vlastného software. V prípade potreby zamerania akýchkoľvek signálov v spektre 9kHz až 7GHz používame zameriavací systém antén HE300 (Rohde & Schwarz).

 

Real-time analýza RF spektra

Radiova a 2Analýza častí RF spektra v reálnom čase detekuje všetky veľmi rýchle javy, ktoré je veľmi náročné (niekedy aj nemožné) analyzovať klasickým spektrálnym analyzátorom. Týka sa napríklad WiFi, DECT a predovšetkým sofistikovaných odpočúvacích zariadení využívajúcich technológie spread spectrum, frequency hopping a fast frequency hopping.

Real-time analýza reakcií na podnety GSM/3G/LTE

Špeciálny metodický postup, ktorý odhalí prítomnosť GSM/3G/LTE odpočúvania, alebo „zabudnutý telefón“ ktorý je upravený tak, aby mohol odpočúvať priestor okolo seba.

 

Analýza neelektromagnetických možností prenosu

Analýza modulovaného spektra v oblasti IR, ultrazvuku a vyhodnotenie možností prenosu inými ako vysokofrekvenčnými spôsobmi.

 

Termovízna kontrola

TermovizePri prevádzke veľkej väčšiny odpočúvacích prostriedkov, skrytých kamier a ich podpornej techniky (napr. napájacie zdroje, A/V vysielače a pod.) vzniká teplo, ktoré sa uvoľňuje do okolitého priestoru. Citlivým snímaním tepelných rozdielov je možné identifikovať ako prítomnosť tejto techniky v zadanom priestore, tak aj prípadné zmeny v homogenite prostredia, ktoré vznikli po inštalácii a následnom odinštalovaní prípadných odpočúvacích prostriedkov.

 

Spektrálna analýza silových a nesilových vedení

Meni rozvoduPripojením spektrálneho analyzátoru cez oddelovací člen vykonáme detekciu všetkých prítomných signálov s mnohonásobne vyššou citlivosťou ako s osciloskopom.
Takto odhalíme ilegálne linkové odpočúvania, ktoré môžu pre prenos signálu využívať existujúcu kabeláž. Agresor môže mať v záujmovom priestore zabudovaný napr. len mikrofón a nahrávanie s odpočúvaním rokovania môžu byť realizované v úplne inej časti budovy alebo mimo nej. Po silovom vedení (230V) je možné prenášať odpočúvanie modulované napr. na dlhých vlnách. Tento signál sa šíri celou vetvou rozvodnej siete.

 

Dôsledná fyzická kontrola priestoru

Zaistí odhalenie odpočúvacích prostriedkov alebo záznamovej techniky, ktoré nie sú zistiteľné meracími metódami. Zároveň môže odhaliť už realizované manipulácie a zásahy do zariadení, alebo stopy po inštaláciách operatívnej techniky. Pri fyzickej kontrole horšie dostupných priestorov a pri hľadaní skrytých vedení a mikrofónov používame profesionálny inšpekčný fiber videoskop.

Služby dopyt