Kompletní prohlídka prostor proti odposlechu

Našim záměrem je poskytování exkluzivních služeb subjektům, které mají zájem o skutečně validní ochranu bez kompromisů. V celosvětovém měřítku se naše společnost výrazně odlišuje od úrovně ostatních subjektů působících v této oblasti jednak nejmodernějším technickým vybavením (vyšší řada Rohde & Schwarz), ale i vysokou odborností a důsledností. Při odhalování aktuálně probíhajících radiových odposlechů dosahujeme extrémně krátkých reakčních časů (v řádech milisekund) a díky technologii "Real-time" analýzy bezpečně detekujeme, zaměříme a následně dohledáme jakýkoliv reálně uskutečnitelný přenos. Jsme jednou z mála firem reálně schopných odhalit i odposlechy realizované formou záznamu a následného přenosu obsahu paměti přes celulární (GSM - 2G, 3G, 4G i 5G) a privátní (DECT, WiFi...) sítě. Na základě prokázaných skutečností realizujeme všechny tyto úkony výlučně bez použití detektorů nelineárních přechodů.

Jedná se o kompletní soubor úkonů a měření vedoucí k odhalení aktivní i pasivní odposlechové techniky, která může být momentálně jen v pohotovostním režimu, případně bez jakékoliv aktivity (vybité baterie apod.). Pro zákazníka může být důležitým poznatkem i odhalení stop, potvrzujících nebo vyvracejících možnost, že v tomto prostoru byl někdy v minulosti s největší pravděpodobností odposlech nainstalován.

Tuto službu je vhodné zvolit ve všech případech, kdy je předpoklad, že agresor mohl mít na instalaci štěnice dostatek času a příležitostí (někdy stačí pouze desítky sekund, jindy řádově hodiny). Kompletní prohlídkou odhalíme i různé manipulace s prostorem umožňující odposlech jako například relativně bezdůvodně navrtaná dírka do stěny, stropu nebo podlahy, kterou může být v čase kdy je to potřebné, prostrčen externí mikrofon obyčejného diktafonu. 
ListaČást měřících procesů týkajících se analýzy a triangulace RF spektra tvoříme pomocí vlastního softwaru automatizovaně. Díky tomu dostane zákazník výslednou zprávu včetně měřícího protokolu s návrhem praktických opatření bezprostředně po realizaci služby. Osobní konzultace je samozřejmou nutností.

Upozornění: před tím, než nás budete kontaktovat, si prosím řádně přečtěte stručný bezpečnostní protokol a také dbejte pokynů, které Vám budou sděleny před realizací této služby. Tento postup byl sestaven na základě dlouholetých poznatků a různých „příhod“. Nedodržení uvedených zásad může vést dokonce až k zmaření odhalení informačního úniku.


Služba je zaměřena na:

  • Analýzu + triangulaci RF spektra (analogový, digitální, scramblovaný nebo šifrovaný odposlech…)
  • Kompletní real-time analýzu RF spektra (frequency hopping a spread spectrum odposlechy včetně zneužití WiFi 802.11xx, 802.15xx, DECT, Bluetooth a jiných standardů)
  • Prověření neelektromagnetických možností přenosu informací a dat (IR spektrum, ultrazvuk apod…)
  • Termovizní kontrolu prostoru (kamuflované kamery, napájecí zdroje různých systémů, odposlechy a jiné podpůrné obvody a spotřebiče)
  • Analýzu silových a nesilových vedení ve frekvenční doméně (dlouhovlnné a krátkovlnné odposlechy, odposlechy realizované v  „nadřečovém“ spektru)
  • Důsledné fyzické prověření zadaného prostoru a jeho vybavení s ohledem na podezřelé úpravy a manipulace, případně fragmenty po již zřejmě realizovaných montážích a následných demontážích operativní techniky (forenzika)

Parapet Naše benefity:

Cena služby:

Cestovné je v rámci ČR a SR u této služby zdarma.
Uvedené ceny jsou jen orientační. Pro získání konkrétní cenové nabídky prosím vyplňte kontaktní formulář pod Bezpečnostním protokolem.

Do 30m2: 32 000,- Kč
Do 50m2: 43 000,- Kč
Do 75m2: 51 000,- Kč
Do 100m2: 55 000,- Kč
Nad 100m2: dle konkrétní situace již od 450,- Kč/m2
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Bezpečnostní protokol:
Vždy je důležité, aby při kontaktování nedošlo k odhalení Vašeho záměru řešit podezření na únik informací ve spolupráci se specializovanou firmou.
Proto nás prosím nekontaktujte ze zájmového prostoru, pomocí telefonu nebo PC, o kterých si myslíte, že mohou být sledovány/odposlouchávány.
Je vhodné nás kontaktovat např. prostřednictvím kontaktního formuláře na tomto webu, e-mailem z  bezpečného účtu a bezpečného PC, nebo telefonicky z  bezpečného telefonu, který nemá vztah k  Vaší osobě.

Analýza RF Spektra

Detekování signálů přítomných v RF spektru pomocí spektrálního analyzátoru s přesným určením jejich frekvence, amplitudy (síly), druhu provozu, charakteristické modulační obálky, parazitních jevů (např. 50Hz u mnoha odposlechů napájených ze sítě), apod.

 

Triangulace RF spektra

triangulace graph

Sofistikovaný měřící postup, postavený buď na základním fyzikálním principu útlumu vysokofrekvenčního signálu při jeho šíření v prostoru, nebo jeho zaměřením. Zaměřování lze realizovat pomocí směrových antén nebo speciálními zaměřovači (military aplikace).
Základní postup aplikujeme formou korelace tří referenčních měřících bodů v dané lokalitě (200-500m od VIP) s RF spektrem v kontrolovaném prostoru. Tento proces je částečně automatizovaný pomocí vlastního softwaru. V případě potřeby zaměření jakýchkoli signálů v spektru 9kHz až 7GHz používáme zaměřovací anténní systém HE300 (Rohde & Schwarz).

 

Real-time analýza RF spektra

Radiova a 2 Analýza částí RF spektra v reálném čase detekuje všechny velmi rychlé jevy, které je velmi obtížné (někdy i nemožné) analyzovat klasickým spektrálním analyzátorem. Týká se například WiFi, DECT a především sofistikovaných odposlechů využívajících technologie spread spectrum, frequency hopping a fast frequency hopping.

Real-time analýza reakcí na podněty GSM/3G/LTE

Speciální metodický postup, který odhalí přítomnost GSM/3G/LTE odposlechu, nebo „zapomenutý telefon“ který je upraven tak, aby mohl odposlouchávat prostor kolem sebe.

 

Analýza neelektromagnetických možností přenosu

Analýza modulovaného spektra v oblasti IR, ultrazvuku a vyhodnocení možností přenosu jinými než vysokofrekvenčními způsoby.

 

Termovizní kontrola

Termovize Při provozu velké většiny odposlechů, skrytých kamer a jejich podpůrné techniky (např. napájecí zdroje, A/V vysílače apod.) vzniká teplo, které se uvolňuje do okolního prostoru. Citlivým snímáním tepelných rozdílů je možné identifikovat jak přítomnost této techniky v zadaném prostoru, tak případné změny v homogenitě prostředí, které vznikly po instalaci a následném odinstalování případných odposlechových prostředků.

 

 

Spektrální analýza silových a nesilových vedení

Meni rozvodu Připojením spektrálního analyzátoru přes oddělovací člen vykonáme detekci všech přítomných signálů s mnohonásobně vyšší citlivostí než s osciloskopem.
Takto odhalíme ilegální linkové odposlechy, které mohou pro přenos signálu využívat stávající kabeláž. Agresor může mít v zájmovém prostoru zabudovaný např. jen mikrofon a nahrávání s odposlechem jednání mohou být realizována v úplně jiné části budovy nebo mimo ni. Po silovém vedení (230V) je možné přenášet odposlech modulovaný např. na dlouhých vlnách. Tento signál se šíří celou větví rozvodné sítě.

 

Důsledná fyzická kontrola prostoru

Zajistí odhalení odposlechů nebo záznamové techniky, které nejsou zjistitelné měřícími metodami. Zároveň může odhalit již realizované manipulace a zásahy do zařízení, nebo stopy po instalacích operativní techniky. Při fyzické kontrole hůře dostupných prostor a při hledání skrytých vedení a mikrofonů používáme profesionální inspekční fiber videoskop.

Poptávka služby