Meranie útlmu tienenej (Faradayovej) alebo anechoickej miestnosti - komory

Služba je určená ako pre majiteľov a užívateľov tienených priestorov (verifikácia parametrov), tak pre subjekty realizujúce rôzne typy konštrukcií tienených, anechoických a Faradayových miestností.

Popis služby:

Štandardný dynamický rozsah nami poskytovaného merania je 90dB-100dB @ 0,1-6GHz (používame metódu „VNA“). Nadštandardný dynamický rozsah je maximálne až 120dB (0,3-3GHz).
Služba obsahuje okrem samotného merania aj prípravné práce a kalibráciu meracieho systému s ohľadom na vzdialenosť vysielacej a prijímacej antény systému v konkrétnych podmienkach.

Bežne používané metódy, ich výhody a nevýhody pre merania tohto typu:

  • Prirodzené spektrum. Korelácia signálov mimo a vo vnútri tieneného priestoru. Výhodou je nenáročnosť na vybavenie, ale veľkou nevýhodou je veľmi malý dynamický rozsah a výrazne obmedzený frekvenčný raster s veľkými „hluchými miestami“.
  • Spektrálny analyzátor + generátor. Miesto generátoru je možné použiť testovacie odpočúvacie zariadenia. Výhodou sú relatívne malé nároky na vybavenie, nevýhodou môže byť malý dynamický rozsah, náročnosť na obsluhu alebo čas potrebný na meranie a obmedzený frekvenčný raster.
  • Skalárna metóda. Spočíva v použití jedného meracieho prístroja, širokopásmovej vysielacej a prijímacej antény. Výhodou je vyššia rýchlosť merania a jemnejší frekvenčný raster. Nevýhodou je vyššia náročnosť na technické vybavenie a obmedzený dynamický rozsah.
  • Metóda VNA. Nutnosťou je použitie vektorového obvodového analyzátoru, širokopásmovej vysielacej + prijímacej antény a ďalšieho príslušenstva. Nevýhodou je vysoká náročnosť na technické vybavenie, odbornosť obsluhy a nutnosť kalibrácie systému. Výhodou je veľmi jemný frekvenčný raster a veľký dynamický rozsah merania, prekračujúci v niektorých častiach pásma hodnotu 120dB.

 Graf priklad fm 

Vždy si zakladáme na presnom a objektívnom meraní bez ohľadu na to, pre koho je realizované - či už pre realizátora tienené Faradayovej miestnosti alebo investora projektu.

Meranie realizujeme štatistickým spôsobom prolnutím niekoľkých grafov z rovnakej série do jedného výsledného grafu, prípadne pri testovaní celku rôzne stavy ako napríklad s rôznymi tlakmi nie/dovretých dverí a pod.

 

Meranie je možné koncipovať:

  • Pre posúdenie nutnosti tienenia ako ochrany pred útokom DEW-RF a DEW-MW (Direct Energy Waepon).
  • Ako súbor niekoľkých meraní pred, v priebehu a po dokončení realizácie tienenia.
  • Pre posúdenie stavu (verifikácie) tienenej alebo anechoickej komory/miestnosti.

Grafy CRASH TEST web

 

Graf Skelety
Vzdialenosť meracích antén sa môže pohybovať v rádoch metrov až desiatok metrov v závislosti na podmienkach daného priestoru.
Pre uskutočnenie meraní vyžadujeme, aby meraná tienená miestnosť alebo komora obsahovala testovací servisný priechod v podobe konektoru „N“ nebo SMA. Pokiaľ nie je k dispozícii, môžeme po konzultácii a obhliadke realizovať jeho inštaláciu.

Cena služby:

Cena tejto služby sa v závislosti na rozsahu, náročnosti a počtu meraní pohybuje v rozpätí 600-2800,-€ bez DPH za deň. V cene nie je zahrnuté cestovné 0,33 EUR/km.
V prípade viacerých meraní v rámci jedného projektu, alebo v prípade naviazania hlbšej spolupráce sú dohadované individuálne podmienky.

Služby dopyt