Měření útlumu stíněné (Faradayovy) nebo anechoické místnosti (komory)

Služba je určena jak pro vlastníky a uživatele stíněných prostor (verifikace parametrů), tak pro subjekty realizující různé typy konstrukcí stíněných, anechoických a Faradayových místností.

Popis služby:

Standardní dynamický rozsah námi poskytovaného měření je 90dB-100dB @ 0,1-6GHz (používáme metodu „VNA“). Dle potřeb je možné realizovat měření s nadstandardním dynamickým rozsahem maximálně až 120dB (0,3-3GHz).
Služba obsahuje kromě samotného měření i přípravné práce a kalibrace měřícího systému s ohledem na vzdálenost vysílací a přijímací antény systému v konkrétních podmínkách.

Běžně používané metody, jejich výhody a nevýhody pro měření tohoto typu:

  • Přirozené spektrum. Korelace signálů mimo a uvnitř stíněného prostoru. Výhodou je nenáročnost na vybavení, ale velkou nevýhodou je velmi malý dynamický rozsah a výrazně omezený frekvenční rastr s velkými „hluchými místy“.
  • Spektrální analyzátor + generátor. Místo generátoru lze použít testovací odposlechy. Výhodou jsou relativně malé nároky na vybavení, nevýhodou může být malý dynamický rozsah, náročnost na obsluhu nebo čas potřebný na měření a omezený frekvenční rastr.
  • Skalární metoda. Spočívá v použití jednoho měřicího přístroje, širokopásmové vysílací a přijímací antény. Výhodou je vyšší rychlost měření a jemnější frekvenční rastr. Nevýhodou je vyšší náročnost na technické vybavení a omezený dynamický rozsah.
  • Metoda VNA. Nutností je použití vektorového obvodového analyzátoru, širokopásmové vysílací + přijímací antény a dalšího příslušenství. Nevýhodou je vysoká náročnost na technické vybavení, odbornost obsluhy a nutnost kalibrace systému. Výhodou je velmi jemný frekvenční rastr a velký dynamický rozsah měření, překračující v některých částech pásma hodnotu 120dB.

Graf priklad fm 

Vždy si zakládáme na přesném a objektivním měření bez ohledu na to, pro koho je realizováno - ať už pro realizátora stíněné Faradayovy místnosti nebo investora projektu.

Měření realizujeme statistickým způsobem prolnutím několika grafů ze stejné série do jednoho výsledného grafu, případně při testování celku různé stavy jako například s různými tlaky ne/dovřených dveří a pod.

 

 

Měření je možné koncipovat:

  • Pro posouzení nutnosti stínění jako ochrany před útokem DEW-RF a DEW-MW (Direct Energy Waepon).
  • Jako soubor několika měření před, v průběhu a po dokončení realizace stínění.
  • Pro posouzení stavu (verifikace) stíněné nebo anechoické komory/místnosti.

Grafy CRASH TEST web

 

Graf Skelety
Vzdálenost měřících antén se může pohybovat v řádech metrů až desítek metrů v závislosti na podmínkách daného prostoru.
Pro uskutečnění měření vyžadujeme, aby měřená stíněná místnost nebo komora obsahovala testovací servisní průchod v podobě konektoru „N“ nebo SMA. Pokud není k dispozici, tak můžeme po konzultaci a obhlídce realizovat jeho instalaci.

Cena služby:

Cena této služby se v závislosti na rozsahu, náročnosti a počtu měření pohybuje v rozpětí 16 000 - 75 000,- Kč bez DPH za den. V této ceně není zahrnuto cestovné 8,50 Kč/km.
V případě více měření v rámci jednoho projektu, nebo v případě navázání hlubší spolupráce jsou domlouvány individuální podmínky.

Poptávka služby