Podmienky šírenia - čo všetko ovplyvňuje dosah?

Dosah odpočúvacieho prostriedku je závislý na faktoroch, ktoré môžeme ovplyvniť, a na faktoroch, ktoré ovplyvniť nemôžeme. Všeobecne platia základné fyzikálne súvislosti:

 

Podmienkami šírenia sa tu rozumie aj priama viditeľnosť, prípadne počet, topológia a štruktúra prekážok (budovy z tehiel alebo železobetónu), ktorými musí signál prejsť. 

V praxi to vypadá tak, že pri pohľade na mapu okolia sledovaného objektu je možné určiť smery, ktorými sa bude signál šíriť efektívnejšie. Pri uvážení profilu okolitého terénu danej lokality je možné dopredu určiť vhodné smery a miesta, kde bude prijímaný signál aj pri väčšej vzdialenosti (stovky metrov až kilometre) stále veľmi kvalitný a kam je možné umiestniť tzv. „oporák“ – oporný bod, alebo tiež retranslačný bod, kde sa odpočúvanie môže zaznamenávať (buffrovať) a ďalej napr. cez internet (pomocou WiFi alebo celulárnych sietí) posielať kamkoľvek po svete.

 

Pokiaľ je vysielač vo vyšších poschodiach budovy ako je prízemie, tak môže byť dosah aj niekoľkonásobný.

Zlepšuje sa optická viditeľnosť medzi prijímačom a vysielačom a znižuje sa tým pádom aj počet prekážok, ktorými signál prechádza.

 

Zabudovanie vysielača - kamufláž do predmetu, ovplyvňuje dosah najkritickejšie.

Pokiaľ je kamufláž prevedená neprofesionálne, tak sa môže dosah znížiť v  extrémnych prípadoch až na iba 1-10% z celkového možného dosahu. Veľký vplyv má celkové rozmiestnenie vysielača, antény a zdroja (batérií alebo iného zdroja prúdu) vo vnútri predmetu a následné doladenie antény k danému prostrediu okolo nej. Táto optimalizácia je náročnejšia na meracie vybavenie a dobre ju dokáže urobiť väčšinou len skúsený technik.

 

Celkový dosah je veľmi závislý aj na kvalite a možnostiach techniky na prijímacej strane. 

Pokiaľ použijeme na prijímacej strane kvalitný odolný prijímač, ziskovú externú anténu (buď s magnetickou úchytkou na automobile, alebo smerovú anténu), prípadne aj nízkošumový odolný predzosilňovač, ktorý pokryje straty v  koaxiálnom vedení medzi ANT a prijímačom a zníži šumové číslo celej zostavy, prípadne preselekčný filter (na potlačenie nežiaducich vysielačov v danej lokalite), tak je možné dosah aj niekoľkonásobne predĺžiť. Na druhú stranu použitím nevhodných komponentov môže dôjsť napr. k  zahlteniu vstupu prijímača a paradoxne k skráteniu celkového dosahu odpočúvacieho zariadenia…

 

Usadenie/umiestnenie kamufláže v priestore – odpočúvacie zariadenie prilepené na kovový podklad veľmi nevysiela. 

Je nezmysel chcieť od odpočúvacieho zariadenia uloženého v kovovej skrini, aby mal dosah rovnaký ako pri uložení vo voľnom priestore. Pri umiestňovaní kamufláží v objekte je nutné myslieť aj na to, kde sa nachádza anténa ploštice a túto situovať čo najďalej od kovových častí.

 

Čím je vyšší kmitočet vysielača, tým je kratší jeho dosah.

So zmenou frekvencie sa mení vlnová dĺžka a tým pádom aj útlm pri priechode priestorom/atmosférou. Je nutné zvoliť určitý kompromis vzhľadom k ďalšiemu bodu venujúcemu sa rušeniu. Odpoveďou je frekvenčné pásmo UHF, ktoré netrpí tak markantným priemyslovým rušením ako pásmo VHF. Vyššie kmitočtové pásma UHF/SHF síce znamenajú väčší útlm pre priechod signálu atmosférou, ale zase sa viac uplatňuje reflexia pred absorpciou a teda sa tieto signály dajú jednoduchšie zachytávať pomocou rôznych odrazov napríklad od budov = signál na priamou viditeľnosť priestorom neprejde kvôli početnosti a štruktúre prekážok, ale odrazom od nejakého objektu je možné ho zachytiť v  dostatočnej kvalite.

 

So zvyšujúcim sa kmitočtom vysielača klesá vplyv priemyslového a atmosférického rušenia.

Atmosférické rušenie sa prejavuje predovšetkým na KV (frekvencie do 30MHz) a to v podobe príjmu rôznych signálov z rôznych smerov a odrazmi od jednotlivých vrstiev atmosféry. Priemyslové rušenie je rušenie spôsobené napr. spínanými zdrojmi, počítačmi, monitormi, spotrebnou elektronikou, záložnými zdrojmi, priemyslovými strojmi a prejavuje sa na vzdialenosť v  rádoch jednotiek až stoviek metrov od zdroja rušenia.

 

Pri zmene vysielacieho výkonu 4x sa zmení dosah 2x a to ako pri zvýšení, tak aj pri znížení výkonu.

Je ale dôležité si uvedomiť, že sa jedná o POMEROVÝ VZŤAH - takže pokiaľ má napríklad 5mW ploštica použiteľný dosah 50-100m, tak 80mW odpočúvacie zariadenie bude mať reálny dosah 200-400m pri dodržaní rovnakých priestorových podmienok. Reálne je bežná situácia, kedy sa signál 5mW odpočúvacieho zariadenia medzi domami šíri len na vzdialenosť 50-100m, ale na vyvýšenom bode v  blízkom okolí (výšková budova alebo kopec) môže byť zachytený v  použiteľnej kvalite až na vzdialenosť 500m-1000m pretože v  ceste signálu nebude stáť žiadna prekážka.

 

Čím je prenosový kanál širší, tým je nižšia citlivosť prijímača a tým pádom aj nižší dosah. 

Toto je fyzikálna zákonitosť, ktorú v žiadnom prípade nemusí jednoznačne vyriešiť použitie predzosilňovača. Typ modulácie, respektíve šírka zabraného kanálu (napr. WFM, NFM), ovplyvňuje dosah veľmi podstatným spôsobom. Toto sa týka predovšetkým digitálnych modulácií, pretože používajú šírky prenosových kanálov v  rádoch jednotiek až desiatok MHz. Pre demoduláciu NFM sa používajú kanály široké 8-30kHz a WFM typicky 80-200kHz – rozdiel v  základnej citlivosti prijímačov je už z  tohto dôvodu minimálne 10dB v  prospech NFM. U digitálnych modulácií sa používajú šírky kanálov od cca 200kHz (GSM ) do rádovo 40MHz alebo dokonca 80-160MHz u WiFi, čo znamená zhoršenie citlivosti (danej fyzikálnymi zákonitosťami) prijímača oproti NFM približne o 37dB (u WiFi 40MHz) alebo dokonca 40-43dB (u WiFi 80-160MHz). Preto odpočúvacie zariadenia využívajúce WiFi platformy pre prenos obsahu pamäti mikrodiktafónu, nie sú vo všetkých aplikáciách tak ideálne použiteľné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Samozrejme toto je len jeden z  celej rady kritérií, ktoré sa musia vziať u digitálnych prenosov odpočúvacích zariadení do  úvahy.

 

Čím je dátový prenosový kanál širší, tým je vyššia jeho prenosová rýchlosť (ešte v  závislosti na použitých modulačných formátoch atď.).

Dátové prenosy je možné realizovať aj s  užšími kanálmi ale za cenu oveľa pomalších prenosových rýchlostí (čo môže byť kritické jednak z  energetického hľadiska, tak aj z  pohľadu ne/jednoduchosti odhalenia prenosu takéhoto odpočúvacieho zariadenia). Pokiaľ je prenosový kanál dostatočne široký z  pohľadu postačujúcej citlivosti prijímača na pokrytie požadovanej vzdialenosti vysielača a prijímača, tak môžu byť vysielacie časy alebo dĺžky paketov len v  rádoch desiatok až stoviek mikrosekúnd s  časovým oneskorením (striedou) v  pomere 1:100. Takýto digitálny prenos je potom len veľmi ťažko detekovateľný a jeho zameriavanie je omnoho náročnejšie.

 

Príliš úzky prenosový kanál analógového odpočúvacieho zariadenia obmedzuje kvalitu audio signálu. 

Veľmi úzke FM modulácie obmedzujú hornú časť rečového spektra (sykavky), ktoré sú veľmi dôležité pre kvalitné priestorové odpočúvanie. To sa netýka len lacnejších prehľadových prijímačov - problém spôsobuje aj nevhodná koncepcia obvodov demodulátorov a následných obvodov.

 


Celkovo je z  vyššie uvedených faktov jasné, že problematika ochrany proti odpočúvaniu aj realizácie odpočúvania a skrytého monitorovania nie je po technickej stránke tak jednoduchá ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať a každý bezdrôtový odpočúvací systém má svoje výhody a nevýhody či už z  pohľadu praktického použitia, energetiky alebo z  pohľadu pomeru cena/úžitková hodnota. Preto je nutné sa o týchto úskaliach poradiť s odborníkom a nechať si odporučiť riešenie na mieru danej modelovej situácie.

Reakcia na článok