Základná rádiová prehliadka proti odposluchu

Našim zámerom je poskytovanie exkluzívnych služieb subjektom, ktoré majú záujem o skutočne validnú ochranu bez kopromisov. V celosvetovom poňatí sa naša spoločnosť výrazne odlišuje od úrovne ostatných subjektov pôsobiacich v tejto oblasti jednak najmodernejším technickým vybavením (vyšší rad Rohde & Schwarz), ale aj vysokou odbornosťou a dôslednosťou.
Pri odhaľovaní aktuálne prebiehajúcich rádiových odposluchov dosahujeme extrémne krátke reakčné časy (v rádoch milisekúnd) a vďaka technológii "Real-time" analýzy bezpečne detekujeme, zameriame a následne vyhľadáme akýkoľvek reálne uskutočniteľný prenos.


Zloženie tejto prehliadky je koncipované tak, aby bolo odhalené alebo detekované akékoľvek aktívne bezdrôtové odpočúvanie, vrátane GSM/3G/LTE odpočúvania. Teda všetky na trhu bežne dostupné bezdrôtové ploštice v zapnutom alebo aktívnom stave (okrem zariadení s vybitým akumulátorom).
Časť meracích procesov týkajúcich sa analýzy a triangulácie RF spektra prebieha pomocou vlastného software automatizovane. Vďaka tomu klient dostane výslednú správu vrátane meracieho protokolu bezprostredne po realizácii služby. Táto služba na rozdiel od kompletnej prehliadky, nie je zameraná na detailný rozbor rádiového spektra a podrobné zameriavanie signálov, ktoré na základe dát získaných trianguláciou preukázateľne nepochádzajú zo zadaného priestoru. Časová náročnosť tejto služby je max. 1 hodina. V prípade záujmu o rozšírenie tejto služby je nutné požiadať o vypracovanie individuálnej cenovej ponuky.

Radiové analógové odpočúvacie zariadeniaUpozornenie: predtým, ako nás budete kontaktovať, prečítajte si prosím poriadne stručný bezpečnostný protokol a tiež dodržte pokyny, ktoré Vám budú oznámené pred realizáciou tejto služby. Tento postup bol zostavený na základe dlhoročných poznatkov a rôznych „príhod“. Nedodržanie uvedených zásad môže viesť dokonca až k zmareniu odhalenia informačného úniku.

 


Služba je zameraná na:

  • Analýzu + trianguláciu RF spektra (analógové, digitálne, scramblované alebo šifrované odpočúvanie…),
  • Real-time analýzu RF spektra (frequency hopping a spread spectrum odpočúvania vrátane zneužitia WiFi, DECT, Bluetooth a iných štandardov),
  • Real-time analýzu reakcií na podnety GSM/3G/LTE (odpočúvanie realizované cez GSM/3G/LTE siete, modifikované mobilné telefóny a pod.),
  • Termovíznu kontrolu plášťa priestoru (stien).

Naše benefity:

 

Príklady, kedy je vhodné využiť túto službu:

  • V prípade záujmu tretej strany sledovať priebeh rokovaní alebo aktuálne dianie v zadanom priestore
  • V prípadoch, kedy je záujem o odpočúvanie niekým, kto má do daného priestoru prístup len sporadicky
  • Účastníci rozvodového konania a riešenia rôznych majetkových vyrovnaní

Jedná sa prakticky o všetky prípady, kde nie je predpoklad použitia drahých a sofistikovaných odpočúvacích zariadení v cenových reláciách nad tisíc Eur a kedy nemá agresor možnosť alebo dostatok času pre montáž napríklad mikrodiktafónu, káblovej ploštice a pod.

Cena služby:

V cene nie je zahrnuté cestovné 0,33€/km.

Cena služby: 760,- EUR
Každé meranie naviac: 190,- EUR
Ceny sú uvedené bez DPH

Bezpečnostný protokol:
Vždy je dôležité, aby pri kontaktovaní nedošlo k odhaleniu Vášho zámeru riešiť podozrenie na únik informácií v spolupráci so špecializovanou firmou.
Preto nás prosím nekontaktujte zo záujmového priestoru, pomocou telefónu alebo PC, o ktorých si myslíte, že môžu byť sledované/odpočúvané.
Je vhodné nás kontaktovať napr. prostredníctvom kontaktného formulára na tomto webe, e-mailom z bezpečného účtu a bezpečného PC, alebo telefonicky z bezpečného telefónu, ktorý nemá vzťah k Vašej osobe.

Analýza RF Spektra

Niektoré odhalené odposluchyDetekovanie signálov prítomných v RF spektre pomocou spektrálneho analyzátoru s presným určením ich frekvencie, amplitúdy (sily), druhu prevádzky, charakteristickej modulačnej obálky, parazitných javov (napr. 50Hz u veľa odpočúvacích zariadení napájaných zo siete), a pod.

 

 

 

Triangulácia RF spektra

Sofistikovaný merací postup, postavený buď na základnom fyzikálnom princípe útlmu vysokofrekvenčného signálu pri jeho šírení v priestore, alebo jeho zameraním. Zameriavanie je možné realizovať pomocou smerových antén alebo špeciálnymi zameriavačmi (military aplikácie).Základný postup aplikujeme formou korelácie troch referenčných meracích bodov v danej lokalite (200-500m od VIP) s RF spektrom v kontrolovanom priestore. Tento proces je čiastočne automatizovaný pomocou vlastného software. V prípade potreby zamerania akýchkoľvek signálov v spektre 9kHz až 7GHz používame zameriavací systém antén HE300 (Rohde & Schwarz).

Real-time analýza RF spektra

Analýza RF spektra v reálnom čase detekuje všetky veľmi rýchle javy, ktoré je veľmi náročné (niekedy aj nemožné) analyzovať klasickým spektrálnym analyzátorom. Týka sa napríklad WiFi, DECT a predovšetkým sofistikovaných odpočúvacích zariadení využívajúcich technológie spread spectrum, frequency hopping a fast frequency hopping.

Radiová analýza

Real-time analýza reakcií na podnety GSM/3G/LTE

Špeciálny metodický postup, ktorý odhalí prítomnosť GSM/3G/LTE odpočúvania, alebo „zabudnutý telefón“ ktorý je upravený tak, aby mohol odpočúvať priestor okolo seba.

Termovízna kontrola

Pri prevádzke veľkej väčšiny odpočúvacích prostriedkov, skrytých kamier a ich podpornej techniky (napr. napájacie zdroje, A/V vysielače a pod.) vzniká teplo, ktoré sa uvoľňuje do okolitého priestoru. Citlivým snímaním tepelných rozdielov je možné identifikovať ako prítomnosť tejto techniky v zadanom priestore, tak aj prípadné zmeny v homogenite prostredia, ktoré vznikli po inštalácii a následnom odinštalovaní prípadných odpočúvacích prostriedkov.


Služby dopyt